Stichting Pastoraat Werkers Overzee

Financiën

Home
Laatste Nieuws
Mission Statement
Historie
Bestuur
Pastoraat
Activiteiten
Reisverslagen
Blad Diepgang
Financiën
Links
Contact
Financiën

Inleiding
Sinds de oprichting van de stichting SPWO bestaan de kosten voornamelijk uit personeelskosten van de waterbouwpastor en zijn hulppastores. Daarnaast draagt de SPWO ongeveer 50% van de kosten van het blad Diepgang, dat onder andere wordt verspreid op de internatinaal opererende vloot van de waterbouwbedrijven.

De inkomsten van de SPWO bestaan voor verreweg het grootste deel uit sponsorbijdragen van waterbouwbedrijven, ondersteunende bedrijven in de waterbouwbranche, het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Waterbouw (SOOW) en de Vereniging van Waterbouwers.

SPWO heeft ANBI-erkenning gekregen
De Belastingdienst heeft de aanvraag die we hebben gedaan voor een ANBI-erkening positief beantwoord. De erkenning is nu al verleend, maar onder de voorwaarde dat we op één punt onze statuten moeten aanpassen. In een bestuursvergadering is tot die statutenwijziging besloten. ER wordt gewerkt aan de formele wijziging van de statuten via een notaris. Het SPWO-bestuur is blij met deze erkenning, want dit betekent dat personen die de SPWO financieel willen ondersteunen door een gift, een meerjarige schenkingsovereenkomst en/of een legaat, een belangrijk fiscaal voordeel krijgen. U wordt dus van harte uitgenodigd om de SPWO te ondersteunen! 18.09.19
 

Financieel Overzicht 2018 (in euros)  

Kosten 
Salariskosten
Bestuurskosten
Informatie, communicatie en administratie en bijdrage aan blad Diepgang

Totaal Kosten


101.548
    1.064
    7.437
---------
110.049

Baten
Donaties
Rente
Totaal Baten

Ten laste van het stichtingsfonds

106.272
         70

-----------
101.502

    3.707